Welkom beste belegger!
Log in / Registreer een nieuw account

Disclaimer


Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van deze website , haar producten en haar diensten die daarop worden aangeboden. Als u het daar niet mee eens bent, dient u deze website direct te verlaten. Door het enkele bezoek van deze website verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

De artikels, nieuwsbrieven, signalen, besprekingen van waardepapieren, bedrijven hebben als doelstelling een informatieve en educatieve service te bieden aan beleggers/traders en zijn geen aanbod, uitnodiging of aanbeveling om waardepapieren, aandelen, te kopen of te verkopen.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK VAN INFORMATIE

Het handelen met aandelen, cfd’s, opties, futures, ETF’s, valuta en andere aanverwante beleggingen op de beurs is nooit zonder financiële risico's. De onderliggende waarde van uw beleggingen kan en zal fluctueren ten gevolge van de algemene marksituatie en de wisselende volatiliteit op de financiële markten. De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Monest geeft geen enkele garantie dat de conclusies die getrokken worden in de artikels, nieuwsbrieven, signalen en besprekingen van waardepapieren en bedrijven tot winst of verlies zullen leiden. De afnemer van de informatie, die beschikbaar is gesteld door Monest, is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Het is geheel de eigen verantwoordelijkheid van de lezer indien hij daadwerkelijk handelt op basis van de door Monest verschafte artikels , nieuwsbrieven, signalen of besprekingen. Monest aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die (in)direct voorvloeit uit het gebruik van de informatie op deze website. Indien deze informatie alsnog gebruikt wordt voor het kopen of verkopen van financiële producten dan is het belangrijk dat u weet dat de mogelijkheid bestaat dat de volledige investering verloren gaat. Monest is geen vermogensbeheerder, financiële adviseur, broker of bankinstelling noch heeft daar een vergunning toe. Onder geen enkele omstandigheid zal Monest aansprakelijk worden gesteld voor geleden verliezen of gederfde winsten. Wij raden u te stelligste aan om een beleggingsadviseur te raadplegen, de door Monest verschafte artikels , nieuwsbrieven, signalen of besprekingen gelden niet als een persoonlijk advies en er moet steeds deskundig afgetoetst worden of het karakter overeenstemt met zijn of haar doelrisicoprofiel.

AANSPRAKELIJKHEID VOOR INHOUD EN ACTUALITEIT VAN INFORMATIE

Monest besteedt de grootst mogelijke zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens, grafieken , commentaren en analyses op haar website website http://www.monest.net en de door Monest uitgegeven e-mail berichten. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Monest is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen, het onbereikbaar zijn van de site van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door Monest of door u aan Monest middels een website van Monest of anderszins langs elektronische weg.

Monest aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen, die geleden worden als gevolg van het gebruik van koersen of andere datagegevens. Tevens aanvaarden Monest en haar columnisten, schrijvers en analisten geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, suggesties, artikelen of ideeën verstrekt door of namens Monest via haar websites. Beweringen of meningen geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de internetprovider of Monest.

Monest kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Indien informatie die op de website is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Monest garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De informatie op de site van Monest wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Monest behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die geen eigendom zijn van Monest zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site. Monest geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, de disclaimer en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt. Het feit dat een link wordt gecreëerd naar een website van een derde of dat wordt toegelaten dat een website van een derde een link bevat naar deze site betekent niet de producten of diensten die worden aangeboden op die website van een derde goedkeurt of aanbeveelt.
Monest garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op deze site hetzij door directe of indirecte reclame, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de gebruiker van deze site altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie.

INTELLECTUELE EIGENDOMSVERKLARING

Onze producten en diensten zijn uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik van de abonnee. De informatie, tekst, afbeeldingen, foto’s en illustraties op de website http://www.monest.net en de door Monest uitgegeven e-mail berichten, alsmede de vormgeving daarvan (‘de gegevens’), waarin substantieel is geïnvesteerd, zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), worden doorgestuurd, gedistribueerd, verspreid, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Monest (hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier). Het opvragen en bekijken van de gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen. De woord- en beeldmerken op deze website zijn van Monest en haar licentiegevers/adverteerders. Het is niet toegestaan een of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Monest of de desbetreffende licentiegever/ adverteerder. Occasionaal verwijzen of citeren is toegelaten, maar enkel met uitdrukkelijke bronvermelding (“http://www.monest.net”). Wie zich niet aan bovenstaande regels houdt, zal juridisch vervolgd worden.

PRIVACY

Bij het bezoeken van onze website kan een unieke cookie op uw browser geplaatst worden, maar deze zal geen persoonlijk identificeerbare informatie over u bevatten. E-mailadressen, en andere persoonlijke informatie van onze abonnees worden niet gebruikt voor oneigenlijke doeleinden. Ook worden adressen of gegevens die via deze website zijn ingevuld niet doorverkocht/gelicentieerd aan derde partijen.

CORPORATE GOVERNANCE

Monest verklaart dat er geen enkele vergoeding of beloning, direct of indirect, gerelateerd is aan de inhoud van de opgestelde artikels, nieuwsbrieven, signalen, besprekingen van waardepapieren, bedrijven, ed.. Niet als sponsoring of in enige andere vorm van compensatie. Het kan gebeuren dat de auteur van een artikel , nieuwsbrief, signaal of bespreking zelf reeds een positie heeft in een besproken aandeel/ waardepapier of van plan is die aan te gaan doch dit doet geen afbreuk aan de integriteit van de auteur. Monest neemt afstand van elke vorm van beïnvloeding.

JURISDICTIE

Alle voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Eventuele geschillen worden beslecht in het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Monest gehuisvest is. Niettemin behouden wij ons het recht om af te zien van de clausule van de vermelde toegewezen bevoegdheden om de geschillen te onderwerpen aan de rechtbank van de woonplaats of verblijf van de koper